Przedszkole Gminne w Rudnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.przedszkolerudna.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Gminne w Rudnej

ul. Polna 3 D

59-305 Rudna

tel. 768464052

Data publikacji strony internetowej: 2015.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.09.01

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skan

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2020-08-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Rębilas, adres poczty elektronicznej: kadry@przedszkolerudna.pl Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 768464052. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać trzy stopnie (jest dostępna pochylnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi wejściowe otwierane domofonem.

2. Budynek parterowy. Korytarz o szerokości minimum 120 cm umożliwiający swobodne minięcie się osoby pełnosprawnej z osobą na wózku inwalidzkim

3. W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Przy budynku przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.